CẮT TÓC TẠO KIỂU

HAIR CUT STYLING
CẮT TÓC NỮ
WOMEN'S HAIRCUT
CẮT TÓC NAM
MEN'S HAIRCUT
UỐN - DUỖI - NHUỘM TÓC NAM
(CHƯA BAO GỒM DỊCH VỤ CẮT GỘI)
CURLING - STRAIGHTENING - COLORING FOR MAN
(DO NOT INCLUDE HAIRCUT AND SHAMPOO)
CẮT TÓC MÁI
(BANG)
TẠO KIỂU
(STYLING)
BỚI TÓC
(UPDO)
250.000 VND 150.000 VND 550.000 VND 50.000 VND 100.000 VND 350.000 VND

CẮT TÓC TẠO KIỂU

HAIR CUT STYLING
CẮT TÓC NỮ
WOMEN'S HAIRCUT
250.000 VND
CẮT TÓC NAM
MEN'S HAIRCUT
150.000 VND
UỐN - DUỖI - NHUỘM TÓC NAM
(CHƯA BAO GỒM DỊCH VỤ CẮT GỘI)
CURLING - STRAIGHTENING - COLORING FOR MAN
(DO NOT INCLUDE HAIRCUT AND SHAMPOO)
550.000 VND
CẮT TÓC MÁI
(BANG)
50.000 VND
TẠO KIỂU
(STYLING)
100.000 VND
BỚI TÓC
(UPDO)
350.000 VND

GỘI ĐẦU CHUYÊN NGHIỆP

PROFESSIONAL SHAMPOO
  PHỤC HỒI
REPAIR SHAMPOO
DƯỠNG ẨM, LÀM SẠCH DƯ CHẤT
MOISTURIZING AND NOURISHING SHAMPOO
TĂNG ĐỘ ĐÀN HỒI SÓNG XOĂN
CURLY HAIR SHAMPOO
SUÔN MƯỢT
SMOOTHING SHAMPOO
LÀM SẠCH BẢ NHỜN
GREASY HAIR SHAMPOO
DUY TRÌ NỮ HOÀNG MÀU NHUỘM
COLOUR SHAMPOO
TRỊ GÀU
ANTI DANDRUFF SHAMPOO
CHỐNG THƯA, RỤNG
ANTI HAIR LOSS SHAMPOO
CHỮA TRỊ DA ĐẦU TẨY TẾ BÀO CHẾT
RELIEF TREATMENT SHAMPOO
JOICO
(USA)
165.000 VND 165.000 VND 165.000 VND 165.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
225.000 VND 225.000 VND 225.000 VND 225.000 VND 225.000 VND
TIGI
(ENGLAND)
225.000 VND 225.000 VND 225.000 VND 225.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
235.000 VND 235.000 VND 235.000 VND 235.000 VND 450.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
235.000 VND 235.000 VND 235.000 VND 235.000 VND 235.000 VND 235.000 VND 235.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
265.000 VND 265.000 VND 265.000 VND 265.000 VND 265.000 VND 450.000 VND
GK HAIR
(USA)
265.000 VND 265.000 VND 265.000 VND 265.000 VND 265.000 VND
DAVINES
(USA)
295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND
NASHI ARGAN
(ITALY)
295.000 VND 295.000 VND

GỘI ĐẦU CHUYÊN NGHIỆP

PROFESSIONAL SHAMPOO
PHỤC HỒI
REPAIR SHAMPOO
JOICO
(USA)
165.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
225.000 VND
TIGI
(ENGLAND)
225.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
235.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
235.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
265.000 VND
GK HAIR
(USA)
265.000 VND
DAVINES
(USA)
295.000 VND
NASHI ARGAN
(ITALY)
295.000 VND
DƯỠNG ẨM, LÀM SẠCH DƯ CHẤT
MOISTURIZING AND NOURISHING SHAMPOO
JOICO
(USA)
165.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
225.000 VND
TIGI
(ENGLAND)
225.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
235.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
265.000 VND
DAVINES
(USA)
295.000 VND
TĂNG ĐỘ ĐÀN HỒI SÓNG XOĂN
CURLY HAIR SHAMPOO
JOICO
(USA)
165.000 VND
TIGI
(ENGLAND)
225.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
235.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
235.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
265.000 VND
GK HAIR
(USA)
265.000 VND
DAVINES
(USA)
295.000 VND
SUÔN MƯỢT
SMOOTHING SHAMPOO
JOICO
(USA)
165.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
235.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
235.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
265.000 VND
DAVINES
(USA)
295.000 VND
LÀM SẠCH BẢ NHỜN
GREASY HAIR SHAMPOO
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
225.000 VND
TIGI
(ENGLAND)
225.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
235.000 VND
GK HAIR
(USA)
265.000 VND
DUY TRÌ NỮ HOÀNG MÀU NHUỘM
COLOUR SHAMPOO
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
225.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
235.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
235.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
265.000 VND
GK HAIR
(USA)
265.000 VND
TRỊ GÀU
ANTI DANDRUFF SHAMPOO
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
225.000 VND
GK HAIR
(USA)
265.000 VND
CHỐNG THƯA, RỤNG
ANTI HAIR LOSS SHAMPOO
GOLDWELL
(ĐỨC)
235.000 VND
NASHI ARGAN
(ITALY)
295.000 VND
CHỮA TRỊ DA ĐẦU TẨY TẾ BÀO CHẾT
RELIEF TREATMENT SHAMPOO
L'OREAL
(PHÁP)
235.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
265.000 VND

MẶT NẠ HẤP DẦU CHỮA TRỊ ĐẶC BIỆT

SPECIAL HAIR MASK TREATMENT
SCHWARZKOPFI
(GERMANY)
GK HAIR
(USA)
L'OREAL
(FRANCE)
GOLDWELL
(GERMANY)
JOICO
(USA)
MOROCCANOIL
(USA)
NASHI
(ITALY)
DAVINES
(USA)
TIGI
(ENGLAND)
HẤP MỀM MƯỢT, SÁNG BÓNG
SMOOTH AND SHINE HAIR MASK
HẤP DƯỠNG ẨM CHO TÓC HƯ TỔN
MOISTURIZING HAIR MASK
HẤP MƯỢT BẢO VỆ CHO TÓC UỐN, DUỖI, NHUỘM
PROTECTIVE HAIR MASK
HẤP KHÔI PHỤC CẤU TRÚC TÓC SÂU BÊN TRONG, SUÔN MƯỢT
RECONSTRUCT INTENSIVE REPAIR HAIR MASK
SUÔN MƯỢT VÀ GIỮ MÀU TÓC NHUỘM
INTENSE AND COLOUR SHAMPOO
HẤP DƯỠNG ẨM, SUÔN MƯỢT CHO TÓC
INTENSE HYDRATING HAIR MASK
HẤP DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI AGR TÓC
ARGAN DEEP INFUSION AND MOITURIZING HAIR MASK
MẶT NẠ DƯỠNG SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC
DEEP NOURISHING HAIR MASK
KEM LÀM MƯỢT, TẠO ĐỘ BÓNG CHO TÓC
SMOOTHING AND SHINING CREAM
410.000 VND 465.000 VND 535.000 VND 620.000 VND 665.000 VND 730.000 VND 760.000 VND 780.000 VND 930.000 VND

MẶT NẠ HẤP DẦU CHỮA TRỊ ĐẶC BIỆT

SPECIAL HAIR MASK TREATMENT
SCHWARZKOPFI
(GERMANY)
HẤP MỀM MƯỢT, SÁNG BÓNG
SMOOTH AND SHINE HAIR MASK
410.000 VND
GK HAIR
(USA)
HẤP DƯỠNG ẨM CHO TÓC HƯ TỔN
MOISTURIZING HAIR MASK
465.000 VND
L'OREAL
(FRANCE)
HẤP MƯỢT BẢO VỆ CHO TÓC UỐN, DUỖI, NHUỘM
PROTECTIVE HAIR MASK
535.000 VND
GOLDWELL
(GERMANY)
HẤP KHÔI PHỤC CẤU TRÚC TÓC SÂU BÊN TRONG, SUÔN MƯỢT
RECONSTRUCT INTENSIVE REPAIR HAIR MASK
620.000 VND
JOICO
(USA)
SUÔN MƯỢT VÀ GIỮ MÀU TÓC NHUỘM
INTENSE AND COLOUR SHAMPOO
665.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
HẤP DƯỠNG ẨM, SUÔN MƯỢT CHO TÓC
INTENSE HYDRATING HAIR MASK
730.000 VND
NASHI
(ITALY)
HẤP DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI AGR TÓC
ARGAN DEEP INFUSION AND MOITURIZING HAIR MASK
760.000 VND
DAVINES
(USA)
MẶT NẠ DƯỠNG SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC
DEEP NOURISHING HAIR MASK
780.000 VND
TIGI
(ENGLAND)
KEM LÀM MƯỢT, TẠO ĐỘ BÓNG CHO TÓC
SMOOTHING AND SHINING CREAM
930.000 VND
UỐN
(CURLING) TOPFORM
DUỖI
(PRESSURE) OPFORM
NHUỘM
(HAIR COLOR) GOLDWELL (ĐỨC)
GOLDWELL (ĐỨC - GERMANY)
CƠ BẢN - BASIC 750.000 VND 850.000 VND 790.000 VND
DƯỠNG CHẤT PROTEIN - PROTEIN NOURISHING 1.370.000 VND 1.470.000 VND 1.400.000 VND
BẢO VỆ CÁC VI SỢI TÓC KHỎI GÃY RỤNG
PROTECT HAIR FIBRES FROM BREAKAGE
1.800.000 VND 1.900.000 VND 1.750.000 VND
UỐN X-TENSO OLEO SHAPE - CURLING (X-TENSO OLEO SHAPE) DUỖI X-TENSO OLEO SHAPE - STRAIGHTENING (X-TENSO OLEO SHAPE) NHUỘM L'OREAL (PHÁP) INOA (KHÔNG MÙI KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG) - COLORING L'OREAL INOA - AMMONIA FREE (FRANCE)
L'OREAL (PHÁP - FRANCE)
CƠ BẢN - BASIC 850.000 VND 950.000 VND 1.150.000 VND
DƯỠNG CHẤT CHUYÊN SÂU CHO TÓC
DEEPLY NOURISHING
1.385.000 VND 1.485.000 VND 1.685.000 VND
HOẠT CHẤT BỔ TRỢ SMARTBOND
SMARTBOND - PROTECTIVE AND STRENGTHENING SERVICE
2.000.000 VND 2.100.000 VND 2.300.000 VND
UỐN STRAIT THERAPY CURLING (STRAIT THERAPY) DUỖI STRAIT THERAPY STRAIGHTENING (STRAIT THERAPY) NHUỘM SCHWARZKOPF (ĐỨC) IGORA ROYAL -COLORING SCHWARZKOPF IGORA ROYAL (GERMENY)
SCHWARZKOPF (ĐỨC - GERMENY)
CƠ BẢN - BASIC 950.000 VND 1.050.000 VND 1.360.000 VND
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT
PROTECTION BEFORE CHEMICAL TREATMENT
1.360.000 VND 1.460.000 VND 1.360.000 VND
LIÊN KẾT TÓC CHẮC KHỎE
STRENGTHEN HAIR BOND
2.100.000 VND 2.200.000 VND 2.100.000 VND
UỐN ATS RE:FLASH
CURLING ATS RE:FLASH
DUỖI ATS RE:FLASH
STRAIGHTENING ATS RE:FLASH
NHUỘM JOICO (USA)
COLORING JOICO (USA)
DAVINES (USA)
CƠ BẢN - BASIC 1.050.000 VND 1.150.000 VND 900.000 VND
DƯỠNG ẨM CUNG CẤP SINH LỰC CHO TÓC
ENERGIZING AND HYDRATING
1.830.000 VND 1.930.000 VND 1.560.000 VND
PHỤC HỒI CHỐNG VÀ TRỊ RỤNG TÓC
REPAIR AND ANTI HAIR LOSS
2.530.000 VND 2.590.000 VND 1.890.000 VND
UỐN LẠNH
COOL CURLING
NHUỘM MILBON (JAPAN)
COLORING MILBON (JAPAN)
FORD DRESSCOAT MERIREA (JAPAN) DRESSCOAT MERIREA MEMORY 700.000 VND
1.480.000 VND
1.750.000 VND
NASHI MEMORY (ITALY) 800.000 VND 850.000 VND
UỐN
(CURLING) TOPFORM
DUỖI
(PRESSURE) OPFORM
NHUỘM
(HAIR COLOR) GOLDWELL (ĐỨC)
CƠ BẢN - BASIC
750.000 VND 850.000 VND 790.000 VND
DƯỠNG CHẤT PROTEIN - PROTEIN NOURISHING
1.370.000 VND 1.470.000 VND 1.400.000 VND
BẢO VỆ CÁC VI SỢI TÓC KHỎI GÃY RỤNG
PROTECT HAIR FIBRES FROM BREAKAGE
1.800.000 VND 1.900.000 VND 1.750.000 VND
UỐN X-TENSO OLEO SHAPE - CURLING (X-TENSO OLEO SHAPE) DUỖI X-TENSO OLEO SHAPE - STRAIGHTENING (X-TENSO OLEO SHAPE) NHUỘM L'OREAL (PHÁP) INOA (KHÔNG MÙI KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG) - COLORING L'OREAL INOA - AMMONIA FREE (FRANCE)
CƠ BẢN - BASIC
850.000 VND 950.000 VND 1.150.000 VND
DƯỠNG CHẤT CHUYÊN SÂU CHO TÓC
DEEPLY NOURISHING
1.385.000 VND 1.485.000 VND 1.685.000 VND
HOẠT CHẤT BỔ TRỢ SMARTBOND
SMARTBOND - PROTECTIVE AND STRENGTHENING SERVICE
2.000.000 VND 2.100.000 VND 2.300.000 VND
UỐN STRAIT THERAPY CURLING (STRAIT THERAPY) DUỖI STRAIT THERAPY STRAIGHTENING (STRAIT THERAPY) NHUỘM SCHWARZKOPF (ĐỨC) IGORA ROYAL -COLORING SCHWARZKOPF IGORA ROYAL (GERMENY)
CƠ BẢN - BASIC
950.000 VND 1.050.000 VND 1.360.000 VND
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT
PROTECTION BEFORE CHEMICAL TREATMENT
1.360.000 VND 1.460.000 VND 1.360.000 VND
LIÊN KẾT TÓC CHẮC KHỎE
STRENGTHEN HAIR BOND
2.100.000 VND 2.200.000 VND 2.100.000 VND
UỐN ATS RE:FLASH
CURLING ATS RE:FLASH
DUỖI ATS RE:FLASH
STRAIGHTENING ATS RE:FLASH
NHUỘM JOICO (USA)
COLORING JOICO (USA)
CƠ BẢN - BASIC
1.050.000 VND 1.150.000 VND 900.000 VND
DƯỠNG ẨM CUNG CẤP SINH LỰC CHO TÓC
ENERGIZING AND HYDRATING
1.830.000 VND 1.930.000 VND 1.560.000 VND
PHỤC HỒI CHỐNG VÀ TRỊ RỤNG TÓC
REPAIR AND ANTI HAIR LOSS
2.530.000 VND 2.590.000 VND 1.890.000 VND
UỐN LẠNH - COOL CURLING NHUỘM MILBON (JAPAN)
COLORING MILBON (JAPAN)
DRESSCOAT MERIREA NASHI MEMORY (ITALY) 700.000 VND
1.480.000 VND
1.750.000 VND
800.000 VND 850.000 VND

THỜI TRANG TÓC

(HAIR FASHION COLOR)
HIGHTLIGHT TẨY
BLEACHING
OMBER BALAYAGE PHỦ BÓNG
(HAIRDRESSER)
NHUỘM MÀU THỜI TRANG OLAPLEX
OLAPLEX HAIR FASHION COLOR
10 LIGHT ALL 1 LẦN - ONCE 2 LẦN - TWICE TÔNG NÓNG (ẤM)
WARM TONE COLOR
TÔNG LẠNH (THỜI TRANG)
COOL TONE COLOR
3.550.000 VND 790.000 VND 4.390.000 VND
550.000 VND 1.150.000 VND NAM: 500.000 VND
NỮ: 950.000 VND
1.950.000 VND 1.950.000 VND 3.150.000 VND

THỜI TRANG TÓC

(HAIR FASHION COLOR)
HIGHTLIGHT 10 LIGHT 550.000 VND
ALL 1.150.000 VND
TẨY
BLEACHING
1 LẦN - ONCE NAM: 500.000 VND
NỮ: 950.000 VND
2 LẦN - TWICE 1.950.000 VND
OMBER TÔNG NÓNG (ẤM)
WARM TONE COLOR
1.950.000 VND
TÔNG LẠNH (THỜI TRANG)
COOL TONE COLOR
3.150.000 VND
BALAYAGE 3.550.000 VND
PHỦ BÓNG
(HAIRDRESSER)
790.000 VND
NHUỘM MÀU THỜI TRANG OLAPLEX
OLAPLEX HAIR FASHION COLOR
4.390.000 VND

GUY TANG - MYDENTITY (SPECIAL)

NHUỘM
(HAIR COLUOR)
TẨY
(BLEACHINNG)
NHUỘM MÀU THỜI TRANG - HAIR FASHION COLORING (SPECIAL)
CƠ BẢN - BASIC 1.880.000 VND 1 LẦN (ONCE) 2.690.000 VND 5.860.000 VND
TINH CHẤT COLAGEN BÊN TRONG & HÀN GẮN BIỂU BÌ
PURE COLAGEN INSIDE & CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE)
1.880.000 VND
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC
MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LINGHTENING AND RELAXING PROCESS
1.880.000 VND 2 LẦN (ONCE) 5.380.000 VND 8.550.000 VND

GUY TANG - MYDENTITY (SPECIAL)

NHUỘM
(HAIR COLUOR)
CƠ BẢN - BASIC 1.880.000 VND
TINH CHẤT COLAGEN BÊN TRONG & HÀN GẮN BIỂU BÌ
PURE COLAGEN INSIDE & CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE)
1.880.000 VND
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC
MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LINGHTENING AND RELAXING PROCESS
1.880.000 VND
TẨY
(BLEACHINNG)
1 LẦN (ONCE) 2.690.000 VND
2 LẦN (ONCE) 5.380.000 VND
NHUỘM MÀU THỜI TRANG - HAIR FASHION COLORING (SPECIAL) CƠ BẢN - BASIC
TINH CHẤT COLAGEN BÊN TRONG & HÀN GẮN BIỂU BÌ
PURE COLAGEN INSIDE & CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE)
5.860.000 VND
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC
MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LINGHTENING AND RELAXING PROCESS
8.550.000 VND

NỐI TÓC

(PROFESSIONAL HAIR EXTENSION)
ĐỘ DÀI 60CM - 60CM LENGTH
CAN BE USE SERVICE (CURLING - COLORING - STRAIGHTENING)
*Chỉ sử dụng tóc thật 100%, đã được thẩm định chất lượng
Only use 100% real hair, has been quality verification
ĐỘ DÀI 70CM - 70CM LENGTH
CAN BE USE SERVICE (CURLING - COLORING - STRAIGHTENING)
*Chỉ sử dụng tóc thật 100%, đã được thẩm định chất lượng
Only use 100% real hair, has been quality verification
3.500.000 VND 3.900.000 VND

ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU

THERAPY TREATMENT
JOICO
(USA)
SCHWARZKOPFI
(GERMANY)
GOLDWELL
(GERMANY)
L'OREAL
(FRANCE)
NASHI
(ITALY)
DAVINES
(USA)
OLAPLEX
(USA)
K-PAK PHỤC HỒI HƯ TỔN
K-PAK REPAIR TREATMENT
FIBREPLEX NO1.2.3 BOND PRO+ SMARTBOND NASHI FILLER THERAPY ENERGIZING + NOURISHING OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.7 OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.7
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 2 BƯỚC
2-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 6 BƯỚC
6-STEP TREATMENT
CÂN BẰNG ĐỘ P/H
P/H BALANCE
LIÊN KẾT TÓC CHẮC KHỎE GIẢM HƯ GÃY ĐẾN 94%
PROTECT AND ENFORCE THE HAIR FIBRES, REDUCING HAIR BREAKAGE BY UP TO 94%
HUYẾT THANH BẢO VỆ - GIÚP BẢO VỆ CÁC VI SỢI TÓC KHỎI GÃY KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT
PROTECTION SERUM - PROTECT THE HAIR FIBRES TO PREVENT HAIR BREAKAGE DURING CHEMICAL TREATMENT
DƯỠNG ẨM, CHUYÊN SÂU BÊN TRONG LÕI TÓC
BONDS STRENGTHENING ADDITIVE
TÁI CẤU TRÚC SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC
RECONSTRUCT HAIR FROM DEEP WITHIN
CUNG CẤP SINH LỰC, DƯỠNG ẨM
ENERGIZING AND NOURISHING
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC
MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LIGHTENING AND RELAXING PROCESS
KẾT NỐI CÁC LIÊN KẾT TÓC TẠI NHÀ
BOND PERFECTOR FOR AT-HOME SELF TREATMENT
DƯỠNG CHẤT PROTEIN
PROTEIN NOURISHMENT
HOẠT TÍNH CĂN BẢN COLLAGEN, TẾ BÀO GỐC THỰC VẬT VÀ KERATINE
KEY INGREDIENTS - COLLAGEN, STEM CELLS, KERATIN AND ELASTIN
DẦU XẢ THỰC VẬT
NOURISHING VEGETARIAN MIRACAL CONDITIONER
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT
PROTECT HAIR POST CHEMICAL TREATMENT
DƯỠNG CHUYÊN SÂU CHO TÓC
NOURISHING TREAMENT
DƯỠNG CHẤT TĂNG CƯỜNG GIÀU DƯỠNG CHẤT CỦNG CỐ LẠI CÁC LIÊN KẾT TRONG TÓC GIÚP CHẮC KHỎE & NUÔI DƯỠNG SÂU TỪ BÊN TRONG
NOURISHING FORTIFIER - RICH, INTENSIVE TREATMENT WHICH ENFORCES THE BONDS IN THE HAIR. THE HAIR FIBRES IS STRENHTHEND AND DEEPLY NOURISHED
PHỤC HỒI HƯ TỔN
RESTRUCTION OF WEAK BONDS
CHỐNG VÀ TRỊ RỤNG TÓC PHỤC HỒI HƯ TỔN
ANTI HAIR LOSS AND REPAIR DAMAGED HAIR
PHỤC HỒI ĐỘ KHỎE TỪ BÊN TRONG SỢI TÓC
RESTORE HAIR FIBRES STRENGTH
DƯỠNG CHẤT KHÉP BIỂU BÌ TÓC
CONCENTRATION OF PROTEIN TO REBUILD THE HAIR STRUCTURE
HÀN GẮN VỎ TÓC, CÂN BẰNG P/H
CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE, BALANCE P/H
HOẠT CHẤT BỔ TRỢ CHO DỊCH VỤ UỐN, DUỖI, NHUỘM, TẨY TÓC
MALEIC AND CONTINUES TO CAPTURE THE IONS TO ALLOW THE WEAKER BONDS TO REFORM
TẠO LỚP VỎ BAO BỌC CHO MÁI TÓC SÁNG BÓNG
LIFTING MILK RESTORES NATURAL HYDRATION OF THE HAIR WHICH COMPACTS THE SURFACE OF THE HAIR, LEAVING IT SHINY AND ELASSTIC
KÍCH THÍCH MỌC TÓC CHO TÓC MỎNG YẾ VÀ DỄ RỤNG
NOURISHING HAIR BUILDING
GIÚP TÓC KHỎE HƠN, CHUẨN BỊ CHO CÁC DỊCH VỤ HÓA CHẤT TIẾP THEO
HAIR STRENGTHENING BEFORE CHEMICAL TREATMENT
CUNG CẤP ĐỘ ẨM GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT HOÀN HẢO VÀO NẾP HƠN
HYDRATING FOR STRONGER, HEATHIER AND SHINIER LOCKS
990.000 VND 1.150.000 VND 1.150.000 VND 1.150.000 VND 1.190.000 VND 1.480.000 VND 1.290.000 VND 2.290.000 VND

ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU

THERAPY TREATMENT
JOICO
(USA)
SCHWARZKOPFI
(GERMANY)
GOLDWELL
(GERMANY)
K-PAK PHỤC HỒI HƯ TỔN
K-PAK REPAIR TREATMENT
FIBREPLEX NO1.2.3 BOND PRO+
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 2 BƯỚC
2-STEP TREATMENT
CÂN BẰNG ĐỘ P/H
P/H BALANCE
LIÊN KẾT TÓC CHẮC KHỎE GIẢM HƯ GÃY ĐẾN 94%
PROTECT AND ENFORCE THE HAIR FIBRES, REDUCING HAIR BREAKAGE BY UP TO 94%
HUYẾT THANH BẢO VỆ - GIÚP BẢO VỆ CÁC VI SỢI TÓC KHỎI GÃY KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT
PROTECTION SERUM - PROTECT THE HAIR FIBRES TO PREVENT HAIR BREAKAGE DURING CHEMICAL TREATMENT
DƯỠNG CHẤT PROTEIN
PROTEIN NOURISHMENT
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT
PROTECT HAIR POST CHEMICAL TREATMENT
DƯỠNG CHUYÊN SÂU CHO TÓC
NOURISHING TREAMENT
DƯỠNG CHẤT TĂNG CƯỜNG GIÀU DƯỠNG CHẤT CỦNG CỐ LẠI CÁC LIÊN KẾT TRONG TÓC GIÚP CHẮC KHỎE & NUÔI DƯỠNG SÂU TỪ BÊN TRONG
NOURISHING FORTIFIER - RICH, INTENSIVE TREATMENT WHICH ENFORCES THE BONDS IN THE HAIR. THE HAIR FIBRES IS STRENHTHEND AND DEEPLY NOURISHED
DƯỠNG CHẤT KHÉP BIỂU BÌ TÓC
CONCENTRATION OF PROTEIN TO REBUILD THE HAIR STRUCTURE
HÀN GẮN VỎ TÓC, CÂN BẰNG P/H
CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE, BALANCE P/H
990.000 VND 1.150.000 VND 1.150.000 VND
L'OREAL
(FRANCE)
NASHI
(ITALY)
DAVINES
(USA)
SMARTBOND NASHI FILLER THERAPY ENERGIZING + NOURISHING
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
DƯỠNG ẨM, CHUYÊN SÂU BÊN TRONG LÕI TÓC
BONDS STRENGTHENING ADDITIVE
TÁI CẤU TRÚC SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC
RECONSTRUCT HAIR FROM DEEP WITHIN
CUNG CẤP SINH LỰC, DƯỠNG ẨM
ENERGIZING AND NOURISHING
HOẠT TÍNH CĂN BẢN COLLAGEN, TẾ BÀO GỐC THỰC VẬT VÀ KERATINE
KEY INGREDIENTS - COLLAGEN, STEM CELLS, KERATIN AND ELASTIN
DẦU XẢ THỰC VẬT
NOURISHING VEGETARIAN MIRACAL CONDITIONER
PHỤC HỒI HƯ TỔN
RESTRUCTION OF WEAK BONDS
CHỐNG VÀ TRỊ RỤNG TÓC PHỤC HỒI HƯ TỔN
ANTI HAIR LOSS AND REPAIR DAMAGED HAIR
HOẠT CHẤT BỔ TRỢ CHO DỊCH VỤ UỐN, DUỖI, NHUỘM, TẨY TÓC
MALEIC AND CONTINUES TO CAPTURE THE IONS TO ALLOW THE WEAKER BONDS TO REFORM
TẠO LỚP VỎ BAO BỌC CHO MÁI TÓC SÁNG BÓNG
LIFTING MILK RESTORES NATURAL HYDRATION OF THE HAIR WHICH COMPACTS THE SURFACE OF THE HAIR, LEAVING IT SHINY AND ELASSTIC
KÍCH THÍCH MỌC TÓC CHO TÓC MỎNG YẾ VÀ DỄ RỤNG
NOURISHING HAIR BUILDING
1.150.000 VND 1.190.000 VND 1.480.000 VND
OLAPLEX
(USA)
OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.7 OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.7
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 6 BƯỚC
6-STEP TREATMENT
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC
MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LIGHTENING AND RELAXING PROCESS
KẾT NỐI CÁC LIÊN KẾT TÓC TẠI NHÀ
BOND PERFECTOR FOR AT-HOME SELF TREATMENT
PHỤC HỒI ĐỘ KHỎE TỪ BÊN TRONG SỢI TÓC
RESTORE HAIR FIBRES STRENGTH
GIÚP TÓC KHỎE HƠN, CHUẨN BỊ CHO CÁC DỊCH VỤ HÓA CHẤT TIẾP THEO
HAIR STRENGTHENING BEFORE CHEMICAL TREATMENT
CUNG CẤP ĐỘ ẨM GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT HOÀN HẢO VÀO NẾP HƠN
HYDRATING FOR STRONGER, HEATHIER AND SHINIER LOCKS
1.290.000 VND 2.290.000 VND

ĐIỀU TRỊ OLAPLEX (USA)

OLAPLEX TREATMENT (USA)
OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.7
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC - 3-STEP TREATMENT
OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.7
ĐIỀU TRỊ 6 BƯỚC - 6-STEP TREATMENT
LIỆU TRÌNH CHỮA TRỊ - KẾT NỐI TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC - LOẠI BỎ HOÀN TOÀN KHOÁNG CHẤT TRONG TÓC
REPAIR BROKEN BONDS IN HAIR THAT ARE CAUSED BY CHEMICAL, THERMAL OR MECHANICAL DAMEGE - BOND MULTIPLIERE

GIÚP PHỤC HỒI LẠI ĐỘ KHỎE - KẾT NỐI CÁC LIÊN KẾT TRONG SỢI TÓC
RETORED COMPROMISED HAIR - PROTECT AND STRENGTHEN HAIR

MỘT PHẦN CỦA LIỆU TRÌNH CHỮA TRỊ, DÀNH CHO NHỮNG TÓC ĐẶC BIỆT HƯ TỔN
A TREATMENT TO REPAIR DAMAGED HAIR
OLAPLEX NO3 LÀ SẢN PHẨM ĐỂ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG TẠI NHÀ
OLAPLEX NO3 IS AT-HOME SELF TREATMENT

DUY TRÌ MÁI TÓC KHỎE HƠN PHỤC HỒI ĐỘ KHỎE TỪ BÊN TRÊN SỢI TÓC GIẢM HƯ TỔN VÀ XƠ RỐI
REPAIR AND MAINTAIN BONDS WITHIN HAIR, ELEMINATE FRIZZ AND FLYAWAYS

CUNG CẤP ĐỘ ẨM GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT HOÀN HẢO VÀ VÀO NẾP HƠN, THÍCH HỢP CHO MỌI LOẠI TÓC
HIGHLY MOITURIZING THAT LEAVES THE HAIR EASY TO MANAGE, SHINY AND HEALTHIER FOR ALL HAIR TYPES
1.290.000 VND 2.290.000 VND

LIỆU TRÌNH KERATIN (USA)

KERATIN TREATMENT (USA)
KERATIN - MỘT THÀNH PHẦN KẾT CẤU CHÍNH CỦA TÓC, CHIẾM 70% CẤU TẠO CỦA SỢI TÓC GIÚP TÓC BÓNG KHỎE VÀ CHỐNG LẠI TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG CÙNG CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI Ở BÊN NGOÀI
KERATIN - IS A PROTEIN THAT IS MAJOR COMPONENT IN THE MAKE-UP OF HAIR, CONTAINS 70% OF HAIR STRUCTURE THAT MAKES THE HAIR SHINY AND PREVENT DAMAGE FROM OUTSIDE ENVIROMENT FACTORS
KERATIN LÀ SẢN PHẨM PHỤC HỒI KERATIN ĐƯỢC RA ĐỜI VỚI MỤC ĐÍCH BỔ SUNG VÀ PHỤC HỒI CẤU TRÚC KERATIN ĐÃ MẤT, GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT, CHẮC KHỎE VÀ TĂNG ĐỘ ĐÀN HỒI
KERATIN IS KERATIN TREATMENT THAT CREATED TO REPAIR AND STRENGTHEN KERATIN STRUCTURE, LEAVES THE HAIR SHINY AND HEALTHIER
3.500.000 VND

DỊCH VỤ KEM THEO (ADD-ON SERVICE)

TẶNG CHO KHÁCH HÀNG UỐN + DUỖI - FREE HAIR CUT FOR CURLING AND TRAIGHTENING
UỐN PHỒNG CHÂN TÓC
PARTIALY HAIR CRIMPING
XÃ BẤM
STRAIGHTEN CRIMPED HAIR
DUỖI PHỒNG CHÂN TÓC
PARTIALLY VOLUMIZING AND ROOT LIFTING BY STRAITHENER
NHUỘM CHÂN TÓC
PARTIALLY COLORING
TÍNH 1/2 GIÁ TIỀN CHO TẤT CẢ CÁC HÃNG THUỐC KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CHO DỊCH VỤ (CƠ BẢN)
HALF THE PRICE OF THE BRAND THAT CUSTOMER SELECT FOR BASIC SERVICE

SUPPER VIP / VPP

ĐIỀU TRỊ OLAPLEX - UỐN/DUỖI, NHUỘM, PHỦ BÓNG - KERATIN
OLAPLEX TREATMENT - CURLING - COLORING - POLISHING - KERATIN TREATMENT
ĐẶC BIỆT ĐIỀU TRỊ TÓC HƯ TỔN NẶNG, CÂN BẰNG ĐỘ P/H, TẠO LIÊN KẾT, KẾT NỐI CHUỖI SỢI HÓA HỌC TRONG TÓC, KIỂM SOÁT MỨC ĐỘ HƯ TỔN KẾT HỢP DƯỠNG PROTEIN, GIÚP TÓC DÀY BỒNG BỀNH HƠN, TÁI TẠO ĐỘ ĐÀN HỒI VÀ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG RỤNG TÓC, MÁI TÓC KHỎE VÀ CÓ SỨC SỐNG HƠN CUNG CẤP SINH LỰC, CUNG CẤP ĐỘ ẨM PHỤC HỒI, HỖ TRỢ TỐI ƯU DỊCH VỤ UỐN, NHUỘM
P/H BALANCE, CREATE BOND, COMPOSE CHEMICAL COMPOSITION OF HAIR, CONTROL DAMAGE AND PROTEIN NOURISHING, LEAVES THE HAIR THICKER, HEALTHIER, RESTORE HAIRS FIBRES STRENGTH, REDUCE HAIRLOSS - ENERGIZING AND HYDRATING TO REPAIR CHEMICAL DAMAGE FOR HEATHIER AND SHINER LOCKS
8.580.000 VND
*Tặng phủ bóng - Giảm thêm 10% | Offer polishing & 10% discount
messenger